Vår värdegrund

Värdegrund som bidrar till Vetoquinols dynamiska egenskaper

Vetoquinols policier  och värdegrunder bidrar till gruppens framgångsrika verksamhet. De är gemensamma ”spelregler”, både i arbetet och för medarbetarnas uppförande. Alla förväntas tillämpa och leva enligt denna värdegrund för att bibehålla styrkan i gruppens närvaro och kultur.
 
Vetoquinols värden är ett referensramverk som vägleder alla medarbetares uppförande i det dagliga arbetet. Värdegrunden gör det möjligt för anställda i hela världen att samarbeta bättre mellan olika fackområden och den bidrar också till ökad konsekvens i åtgärder och beslut. Denna värdegrund återspeglas i ett förväntat professionellt uppförande som integreras i våra årliga utvecklingsprocesser för varje medarbetare.
 

Goda exempel för att bibehålla Vetoquinols etiska standarder och tillgångar
Vetoquinol säkerställer att dess utveckling är förenligt med gällande lagstiftning, etiska normer och enskilda rättigheter, samtidigt som företaget bedriver sund konkurrens. För att uppnå detta får alla anställda en handbok i gott företagande.

Reglerna i denna handbok definierar vad Vetoquinol förväntar sig av varje medarbetare oavsett anställningsnivå så att alla i hela världen agerar enligt Vetoquinols etiska normer med hänsyn till konkurrenter, kunder och leverantörer, samt genom att säkerställa Vetoquinols tillgångar och förebygga bedrägerier eller korruption.
 
 
Miljöskydd är ett delat ansvar hos Vetoquinol
Vetoquinol analyserar effekterna av företagets aktiviteter för att på bästa sätt värna naturresurserna och den biologiska mångfalden, och begränsa företagets miljöförstöring och förbrukning. Det innebär att utveckla bästa möjliga hälsoprodukter för djur med hänsyn till miljön.
 
Vetoquinol värnar miljön genom att välja lämpliga leverantörer, transportmetoder, tillverknings- och förpackningsmetoder och distributionskanaler. Avdelningen för tillverkning och kvalitet ansvarar för dessa områden.

Avdelningen för hälsa, säkerhet och miljö använder standardindikatorer för att mäta framstegen i bekämpningen av global uppvärmning och användning av resurser. Denna avdelning genomför också fortlöpande analyser av de potentiella riskerna för miljön och för större projekt, för att kunna tillhandahålla och införa rätt förebyggande och skyddande åtgärder. Avdelningen informeras om projekt eller beslut som påverkar eller som riskerar att påverka några av de tre delarna i hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
 
Vetoquinol är ett företag som bryr sig om de anställdas livskvalitet
De anställdas nöjdhet är viktigt för gruppen och den mäts regelbundet. En nöjdhetsenkät har hållits tre gånger sedan 2007. Den senaste genomfördes 2015 bland de anställda i Frankrike och den kommer successivt att genomföras bland dotterbolagen med början år 2016. Gruppen vill att de lokala enheterna under de kommande åren ska fokusera på att vara ”En mycket bra arbetsgivare”.
 
Vetoquinol bekämpar all slags diskriminering. Vetoquinol säkerställer att de anställda får rättvis ersättning och en del av företagets vinst. Företaget skapar förhållanden som befrämjar personliga framgångar inom organisationen.
 
De anställdas hälsa och säkerhet är ett ständigt fokus. Avdelningen för tillverkning och kvalitet säkerställer att gruppens alla enheter tillämpar högsta möjliga säkerhetsstandarder.
 


 

My happy pet

Information och råd om bästa omvårdnaden för ditt husdjur

Upptäck